+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
PENAFIAN

PENAFIAN

Umum

Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu yang anda terima atau akses menerusi Portal ini. Penggunaan dan / akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari masa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

Hak Cipta Terpelihara

Portal ini adalah Portal Rasmi Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) Hak cipta Portal Rasmi Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks dan susunannya serta bahan-bahannya ialah keupayaan Kerajaan Negeri Selangor kecuali dinyatakan sebaliknya.

Sekatan Penggunaan Kandungan

Tiada mana-mana bahagian Portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) untuk menggunakan sebarang bahagian kandungan di dalam Portal ini, pengguna mestilah mendapatkan kebenaran bertulis yang menyatakan kandungan yang digunakan, tujuan perlakuan, tempoh masa dan kuantiti pengguna. LUAS mempunyai hak mutlak untuk tidak memberikan kebenaran tanpa sebarang alasan ; dan/atau jika maklumat yang diberi oleh pengguna tidak mencukupi.Pengubahsuaian mana-maan kandungan atau penggunaan kandungan untuk sebarang tujuan merupakan penyalahgunaan harta intelek LUAS. Grafik dan imej di Portal ini telah dilindungi dan tidak boleh dicipta semula atau diperlakukan tanpa sebarang kebenaran bertulis dari pihak LUAS.

Kemudahan Penterjemahan Web

PENAFIAN: Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas alih bahasa telah dibuat pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Keberangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa tersebut. Kandungan rasmi hanya pada laman web yang asal yakni dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Penafian Hak dan Tanggungjawab

Kandungan Portal ini disediakan sebagai dasar tanpa jaminan. Terma dan syarat penggunaan Portal ini diuruskan dan diselaraskan dalam persetujuan undang LUAS tidak akan memberi sebarang jaminan undang-undang sekiranya :-- Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini; Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada Portal ini;

LUAS tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kehilangan dalam sebarang bentuk samada secara langsung atau tidak langsung dalam penggunaan kandungan Portal ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain dari kandungan Portal ini.

Hak Capaian

LUAS berhak untuk menghadkan capaian ke Portal ini kepada orang tertentu atau menyekat capaian dari alamat internet tertentu ke atas Portal ini, pada bila-bila masa, tanpa sebarang punca atau sebab dan sebagainya.

Pautan dari Portal ini ke Portal lain

Portal ini mengandungi pautan ke Portal lain yang tidak dimiliki dan diselenggara oleh LUAS. LUAS tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan pada Portal luar tersebut dan tidak akan meminda terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan terhadap capaian Portal luar tersebut. Capaian terhadap Portal luar tersebut adalah di bawah risiko anda sendiri. Laman Pautan luar ini disediakan sebagai kemudahan kepada orang ramai. Tiada keadaan di mana LUAS berhak meminda sebagai menjaga hak anggota atau keahlian bersekutu atau anggota gabungan dalam apa jua cara dagangan atau kesan perkhidmatan, logo, tanda kebesaran atau lain-lain peralatan yang digunakan atau memaparkannya dalam Portal yang mana telah dipaut melalui Portal ini.

Pautan ke Portal ini dari Portal lain

Selain daripada perkara di bawah, pautan ke Portal ini adalah dilarang. Pautan ke Laman Utama : Anda boleh berhubung ke Portal ini menerusi notis pemberitahuan LUAS secara bertulis. Hyper - pautan ke muka dalaman Portal ini : Anda mestilah mengemukakan permintaan yang terperinci dan kebenaran keselamatan dari pihak LUAS terlebih dahulu. LUAS berhak mengenakan syarat apabila memberi kebenaran hyper-pautan ke Portal ini atau mana-mana kandungan. Pautan dan 'framing' anda ke Portal ini atau sebarang kandungannya akan dianggap penerimaan dan persetujuan anda ke atas semua syarat-syarat ini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan pengggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini. LUAS berhak untuk membatalkan sebarang pautan dan LUAS tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana kandungan yang diperolehi dari lain-lain Portal yang dipautkan ke atau dari Portal ini.

Penafian bagi laman atas talian (media sosial dan laman rasmi) yang menggunapakai nama LUAS atau seumpamanya.

Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) menafikan dan tidak bertanggungjawab di atas sebarang kenyataan, komen atau pendapat yang dinyatakan oleh penulis menggunakan sumber LUAS atau sebaliknya. Ia menjadi tanggungjawab penulis tersebut sepenuhnya, dan tidak semestinya membayangkan pandangan LUAS sendiri. LUAS juga tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau fungsi sebarang sumber yang tidak dimiliki oleh LUAS.

Perintah Undang-Undang

Terma dan syarat-syarat Portal ini diuruskan dan diselaraskan dalam persetujuan undang-undang Malaysia.